REGULAMIN KONKURSU

„Królowa Śniegu”

 § 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Organizator – Orabelle Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marcellego Bacciarellego 44/4, 51-649 Wrocław, wpisaną do KRS pod numerem 0000827324, NIP: 898-225-62-76, REGON: 385573536.
 2. Uczestnik – każda osoba fizyczna, nie będąca pracownikiem Organizatora, biorąca udział w konkursie, posiadająca prawo własności intelektualnej do zdjęcia zgłaszanego w Konkursie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora pod nazwą „Królowa Śniegu”, którego zasady zostały opisane w niniejszym regulaminie.
 4. Laureat – Uczestnik, który zajmie 1. miejsce w konkursie.
 5. Komisja konkursowa – Organizator, firma Orabelle, wraz z wybranymi przez nią przedstawicielami, będą oceniały opublikowane zdjęcia w ramach Konkursu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Królowa Śniegu”.
 2. Organizatorem Konkursu jest: Orabelle Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marcellego Bacciarellego 44/4, 51-649 Wrocław, wpisaną do KRS pod numerem 0000827324, NIP: 898-225-62-76, REGON: 385573536.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem portalu społecznościowego Instagram.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny, dotyczącej m.in. kwestii harmonogramu.
 6. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń poprzez stronę internetową Konkursu, dostępną pod adresem https://orabelle.pl/konkurs, jak również inne działania promocyjne.
 7. Na stronie internetowej Konkursu publikowany jest harmonogram, który zawiera w szczególności następujące informacje: a) Datę rozpoczęcia Konkursu; b) Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń; c) Termin wyłonienia Laureata i Uczestników, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce;
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 16.12.2020 do godz. 23.00 na profilu Orabelle_lashes na Instagramie.

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a. Zrobienie zdjęcia kobiety, której uczestnik wykonał makijaż, w tym m.in.:

• wykona makijaż inspirowany Królową Śniegu z wykorzystaniem rzęs Orabelle;

• zwróci uwagę na to, aby sceneria zdjęcia nawiązywała do tematyki konkursu;

• weźmie pod uwagę ubiór, jaki będzie miała osoba przedstawiona na zdjęciu;

b. Opublikowanie zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a), na portalu społecznościowym Instagram, ze stosownym oznaczeniem i opisem postu:

– w opisie, jako pierwsze zdanie napisze:

Biorę udział w konkursie @Orabelle_lashes , a to jest zdjęcie, które zgłaszam do konkursu pt. „Królowa Śniegu”;

– oznaczy post hasztagiem #krolowasnieguorabelle;

– napisze jakie długości rzęs Orabelle użyte zostały w makijażu, np. 8,10,12

c. Dodanie do postu określonego w § 3 ust. 1 pkt. b), opublikowanego na Instagramie drugiego zdjęcia w karuzeli (jako kolejne zdjęcie dodane w tym samym poście, po przesunięcie palcem z prawej do lewej strony), na którym modelka/osoba fotografowana będzie trzymała w ręku pudełko rzęs marki Orabelle – przy zachowaniu na zdjęciu tej samej postaci w makijażu z rzęsami Orabelle z pierwszego zdjęcia, lub pudełko rzęs Orabelle pokazane zostanie na tle scenerii z pierwszego zdjęcia.

 • Zdjęcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. może być zmienione w programach graficznych (typu Photoshop).
 • Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginalnej wersji zdjęcia pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 • Brak spełnienia jakiegokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt. a), b), c), lub § 3 ust. 2, 3, skutkować będzie brakiem formalnym zgłoszenia konkursowego i uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
 • Uczestnik może opublikować w swoim imieniu więcej niż jedno zdjęcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a), z zastrzeżeniem, że wyłącznie za jedno zdjęcie może zostać nagrodzony.
 • Uczestnik zobowiązany jest również do wypełnienia zgłoszenia konkursowego, w którym poda imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Instagram i adres mailowy, będącego częścią zgłoszenia konkursowego, a także do akceptacji Regulaminu Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu udostępniając na swoim profilu na Instagramie zgłoszenie konkursowe oraz wypełniając formularz konkursowy składa oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w zgłoszeniu konkursowym na potrzeby Konkursu, w celach promocji Konkursu oraz Organizatora.
 • Organizator prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń konkursowych, oznaczając w nim datę ich opublikowania i informacje podane przez Uczestnika, po których Uczestnik będzie identyfikowany w całym okresie realizacji Konkursu.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej.
 2. Opublikowane zdjęcia podlegać będą ocenie zespołu – Komisji konkursowej – powołanej przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Komisja konkursowa będzie oceniała opublikowane zdjęcie pod kątem kreatywności, nawiązania do tematyki konkursu, techniki wykonania makijażu, pomysłowości, jakości  wykonania, w tym spełnienia wszystkich elementów określonych w § 3 ust. 1. pkt a).
 4. Konkurs dzieli się na poszczególne etapy:

a. I Etap (od 13.11.2020 r. do 13.12.2020 r. godz. 23:59) – Komisja konkursowa dokonuje weryfikacji i sprawdzenia pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń konkursowych i opublikowanych zdjęć, w tym ocenia spełnienie wszystkich elementów określonych w § 3 niniejszego regulaminu.

b. II Etap – Komisja konkursowa wybiera z pośród prawidłowo złożonych zgłoszeń konkursowych, Laureata, oraz zdobywcę 2. i 3. miejsca. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda wyróżnienia, która przyznana zostanie przez partnera konkursu, firmę Allmoods.

c. III Etap (16.12.2020 r. g.19) – Ogłoszenie wyników. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na profilu firmy Orabelle oraz mailowo do końca tego samego dnia.

 IV Etap – wręczenie nagród, kontakt mailowy ze zwycięzcami w celu dostarczenia nagród.

 • Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń konkursowych, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • W przypadku, gdy którykolwiek ze zwycięzców zrezygnuje z konkursu przed ogłoszeniem wyników, w jego miejsce wstępuje Uczestnik, który zajął miejsce następne.
 • Zgłoszenia konkursowe i opublikowane zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a), po terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt a), tj. po dniu 13.12.2020 r. godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu i nie będą podlegały ocenie.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a. Dla Laureata:

 •  Voucher na zakupy w sklepie Orabelle.pl o wartości 400zł

b. Dla Zdobywcy 2. miejsca

 • Voucher do sklepu Orabelle.pl o wartości 300 zł

c. Dla zdobywcy 3. miejsca

• Voucher do sklepu Orabelle.pl o wartości 200 zł

 • Dodatkowo:

Dla Uczestnika, którego zdjęcie wyróżnione zostanie przez partnera konkursu, firmę Allmoods – świecę Glam w białym flakonie.

 • Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym oraz zostaną oznaczeni w poście informującym o wynikach konkursu na Instagramie profilu Orabelle_lashes.
 • Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody:

a) Odpowiedzieć mailowo na powiadomienie o otrzymaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

Odpowiedź dokonana przez Uczestnika, powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w formie dokumentowej (dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. wiadomość e-mail).

b) Dostarczyć Organizatorowi oryginał zdjęcia na adres mailowy: konkurs@orabelle.pl

 • Nagrody określone w § 5 nie mogą być zamienione na świadczenie pieniężne, lub inne niewymienione w Regulaminie.
 • Uczestnicy mogą przekazać otrzymaną nagrodę osobie trzeciej – organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: konkurs@orabelle.pl
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 6. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie: naruszenie praw autorskich przez któregokolwiek z Uczestników, podanie nieprawidłowych danych lub podszywanie się osoby trzeciej pod Uczestnika, naruszenie ochrony danych osobowych zapewnionych przez RODO.
 7. Przedmiotem reklamacji nie może być: sposób przeprowadzenia konkursu tj. m.in. przyjęte zasady oceniania, skład Komisji konkursowej oraz wszelkie kwestie związane z wewnętrzną organizacją pracy Organizatora.

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest Orabelle Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marcellego Bacciarellego 44/4, 51-649 Wrocław, wpisaną do KRS pod numerem 0000827324, NIP: 898-225-62-76, REGON: 385573536.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1) RODO wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również w mediach społecznościowych – Instagram i Facebook.
 4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane:

a. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

b. w celach marketingowych.

 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 • Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu będą przetwarzane w sposób ręczny.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 • Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 • Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody wobec przetwarzania danych prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie i odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Z dniem złożenia przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego, Uczestnik bezpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie do zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a), stworzonego w ramach przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. 8 Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń. Nabycie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych uprawnia Organizatora do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania ze zdjęcia oraz rozporządzania nim w szczególności na następujących polach:

a. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania zdjęcia; wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania zdjęcia utrwalono – wprowadzenie do obrotu, marketing, użyczenie lub najem;

c. w zakresie rozpowszechniania opracowań zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, a także inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 • Z dniem złożenia przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego, Uczestnik uprawnia również Organizatora do przetwarzania wizerunku osoby na zdjęciu.
 • Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do zdjęcia oraz zbycia majątkowych praw autorskich.
 • Uczestnik zezwala Organizatorowi wedle uznania Organizatora na dokonywanie opracowań zdjęcia lub przeniesień nie stanowiących opracowania (w tym dla celów tworzenia innych utworów lub włączenia do innych utworów).
 • Uczestnik zezwala Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęcia lub przeniesień w zakresie eksploatacji zgodnej niniejszym regulaminem (autorskie prawa zależne). Uczestnik przenosi na Organizatora również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie dotyczącym realizacji Konkursu.
 • Przez nabycie praw autorskich do zdjęcia Organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek wykorzystania go.
 • Uczestnik gwarantuje, iż wykonanie zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a), nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności osób, którymi Uczestnik posłużył się przy jego wykonaniu. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Organizatora z tytułu wszelkich szkód, jakie Organizator poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania ze zdjęcia przez Organizatora.
 • W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Organizatorowi lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Organizatorowi w związku z zarzucanym Organizatorowi naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania ze zdjęcia, Organizator zawiadomi o tym Uczestnika, a Uczestnik – na żądanie Organizatora – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Organizatora przed odpowiedzialnością wobec tych osób.
 • Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo być zidentyfikowanym jako autor w odniesieniu do wszystkich oryginalnych utworów, które są stworzeniem Uczestnika w formie uzgodnionej między Organizatorem, a Uczestnikiem.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj.  orabelle.pl/konkurs/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem  orabelle.pl/konkurs/.
 6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: konkurs@orabelle.pl
 7. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.